Ampe kìm đo chất lượng điện Fluke 345

  • True RSM đo dòng nhiễu
  • Bộ lọc thông thấp
  • Ghi dữ liệu chất lượng điện.
  • Đo trực tiếp sóng dòng dc (%) của pin và hệ thống dc
  • Khắc phục sự cố sóng hài: Phân tích và ghi sóng hài bằng số hoặc đồ thị