Ampe kìm đo công suất PROVA-6200

  • Tỷ lệ lập trình VT từ 1 đến 3000.
  • Chức năng tự động tắt nguồn trong 15 phút (có thể lựa chọn).
  • Ghi dữ liệu và tải xuống PC.
  • Kết nối dữ liệu USB bị cô lập quang.
  • Cơ sở dữ liệu không giới hạn trên PC