Ampe kìm TES-3010A

  • Đỉnh / Giữ dữ liệu.
  • Kiểm tra tần số / Diode.
  • Buzzer liên tục.
  • Chỉ định pin thấp.