Ampe kìm TES-3012A

  • Thể loại: CAT II 1000V, CAT III 600V
  • ACA: 20A, 200A, 1000A.
  • Đỉnh / Giữ dữ liệu.
  • Kiểm tra tần số / Diode.