Ampe kìm TES-3901

  • Đo lường hệ số và tỷ lệ hài. (3901)
  • Giữ dữ liệu, Tự động giữ & Chế độ giữ đỉnh.
  • Chế độ ghi tối đa / tối thiểu.
  • Bộ nhớ dữ liệu & chức năng đọc.