Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC

  • Cánh tay gọng kìm hoàn toàn có thể thu vào để linh hoạt tối đa
  • Tự động AC / DC
  • Màn hình lớn hai dòng
  • Đo các thông số điện phổ biến