Ampe kìm Testo 770-3: Đồng hồ đo AC/DC 600V

  • Dễ dàng hoạt động nhờ cánh tay gọng kìm có thể thu vào hoàn toàn
  • Tự động AC / DC và màn hình hai dòng lớn
  • Phương pháp TRMS được cải tiến
  • Kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh của bạn (với Ứng dụng Probes Smart Probes)