Bộ camera nhiệt Testo 890-2: Thiết bị chụp ảnh nhiệt (640 x 480 pixel)

  • Đo nhiệt độ cao an toàn
  • Phân tích vỏ sò trong nháy mắt
  • Kiểm tra thường xuyên trong bảo trì điện
  • Hình dung chính xác của nhiệt độ tới hạn trên bảng mạch