Đầu dò nhiệt độ Testo VAC

  • Lý tưởng để đo, cân bằng. xử lý sự cố và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống thông gió nhiều đầu ra.
  • Đo vận tốc không khí, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, bóng ướt / điểm sương.
  • Tự động tính toán lưu lượng.