Bộ giao tiếp HART Fluke 154

  • Hỗ trợ mô tả thiết bị HART đầy đủ (DD) của tất cả các thiết bị HART
  • Cấu hình thiết bị HART
  • Tiến hành lọc HART trên thiết bị HART khi sử dụng với máy hiệu chuẩn Fluke 750 hoặc 720 series
  • Thiết bị giám sát PV, SV, TV, QV và phép đo khác các biến HART
  • Cập nhật DD HART miễn phí hàng quý
  • Kết nối không dây thuận tiện với môđem HART