Camera nhiệt Fluke TiS40

  • Chất lượng ảnh – độ phân giải 160×120 (19.200 điểm ảnh)
  • Tỷ lệ khoảng cách D:S ở 257:1
  • Trường nhìn: 35,7 ° x 26,8 °
  • Phạm vi đo nhiệt độ -20 °C đến +350 °C (-4 °F đến 662 °F)
  • Độ chính xác: ± 2 °C hoặc 2%
  • Tỷ lệ khung hình: 9 Hz
  • IFOV: 3,9 mRad