Camera nhiệt hồng ngoại Testo 875-2i

  • Dải đo: -30 đến +100°C; 0 đến +350 °C (chuyển đổi)
  • Dải đo nhiệt độ cao: +350 đến 550°C
  • Độ chính xác: ±2 °C, ±2 % giá trị đo (±3 °C giá trị đo tại -30 đến -22 °C)