Camera nhiệt Testo 875i-1

  • Chế độ mặt trời xác định giá trị cường độ mặt trời
  • Công nghệ SuperResolution nâng cao chất lượng hình ảnh lên 320 x 240
  • Tự động nhận biết điểm nóng / lạnh
  • Viết báo cáo nâng cao và phân tích hình ảnh với phần mềm đi kèm