Đồng hồ kỹ thuật số PROVA-903

  • Nghiên cứu mối quan hệ của điện áp và dòng điện với một DMM
  • Hiển thị kép tần số và chu kỳ nhiệm vụ
  • Ghi lại dữ liệu của cả hai kênh bằng PC thông qua giao diện RS-232C
  • Ghi dữ liệu độc lập 10708 bản ghi cho cả hai kênh