Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018H

• Hiển thị: 4000 đếm.
• Phạm vi tự động.
• Tính năng kiểm tra điốt.
• Tính năng kiểm tra điện dung.
• Kiểm tra liên tục.