Đồng hồ vạn năng LCR TES-2712

  • Phạm vi thủ công với màn hình đơn vị
  • Đo điện cảm
  • Đo điện dung
  • Đo tần số
  • Phát hiện cao điểm