Máy đo ánh sáng TES-136

  • Chức năng hiệu chuẩn người dùng.
  • Chức năng cài đặt giá trị tham chiếu người dùng.
  • Chức năng đo tối đa / tối thiểu của độ sáng.
  • Chức năng giữ dữ liệu.
  • Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc.
  • Chức năng ghi dữ liệu.