Máy đo áp suất vi sai Testo 312-4

  • Kiểm tra độ kín và kiểm tra tải trọng trên ống dẫn khí
  • Kiểm tra khả năng phục vụ với không khí bằng cách giảm áp suất trên đường ống khí
  • Kiểm tra áp lực đối với nước uống và ống nước thải sử dụng không khí
  • Tự động ghi lại các giá trị đo trong vài giờ