Máy đo chất lượng dầu ăn Testo 270

    • Tổng số vật liệu cực (TPM): từ 0.0 đến 40%
    • Độ chính xác TPM: Thông thường ± 2.0% (104 đến 374 ° F)
    • Phạm vi nhiệt độ: 104 đến 392 ° F (40 đến 190 ° C)
    • Độ chính xác nhiệt độ: ± 1,5 ° C