Máy đo điện từ trường TES-1394S

  • Chức năng ghi dữ liệu
  • Giao tiếp/ Phần mềm RS-232
  • Hiển thị: 3-1/2 số, Max. 1999
  • Dải đo: 20/200/2000 milli Gauss; 2//20/200 micro Tesla
  • Độ phân giải: 0.01/0.1/1 milli Gauss; 0.001/0.01/0.1 micro Tesla
  • Độ chính xác: (3%+3d) at 50Hz/60Hz; (5%+3d) at 40 Hz/~/200Hz