Máy đo độ ẩm nhiệt độ TES-1362

  • Đọc điểm sương
  • Tối đa / tối thiểu / Giữ dữ liệu
  • Tem thời gian thực