Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A

  • Màn hình hiển thị số theo kiểu 3 1/2. LCD đọc lớn nhất 2000 số.
  • Tùy chọn đo và hiển thị đơn vị ºC/ºF.
  • Kiểu đầu đo: K.
  • Lựa chọn độ phân giải nhiệt độ 0.1º / 1.0º.
  • Lưu trữ dữ liệu, thiết lập cài đặt.