Máy đo nhiệt, ghi dữ liệu Prova 800

  • Phân tích cho hồ sơ nhiệt và phân phối nhiệt.
  • 8 phép đo nhiệt độ đầu vào / ghi dữ liệu (℃ /)
  • Hiển thị đồ họa của xu hướng chung cho mỗi đầu vào
  • Màn hình LCD 4.5 ST STN (240 x 128) có đèn nền
  • Bộ hẹn giờ cho thời lượng vượt quá giới hạn HI và LO