Máy đo PH Testo 206-pH1

  • Lý tưởng để đo giá trị pH và nhiệt độ trong môi trường bán rắn, ví dụ như trong thịt
  • Đầu đo pH kết hợp với đầu dò nhiệt độ – người dùng có thể thay đổi
  • Đo pH không cần bảo trì nhờ chất điện phân gel với nhận dạng giá trị cuối cùng tự động 
  • Hiển thị hai dòng, chiếu sáng: giá trị pH và nhiệt độ trong nháy mắt