Máy phân tích khí thải Testo 300 LL

  • Đo O2: 0 đến 21%
  • Đo CO: 0 đến 30.000ppm (có bù H2 và pha loãng)
  • Dự thảo đo lường: -9,99mbar đến 40mbar
  • Đo áp suất: -100mbar đến 200mbar
  • Đo CO xung quanh: 0 đến 2000ppm
  • Đo nhiệt độ: -40˚C đến 1200˚C