Máy phân tích PV Prova-218

  • Điện áp tối đa, Vmaxp, tại Pmax
  • Dòng tối đa, Imaxp, tại Pmax
  • Điện áp ở mạch hở, Vopen
  • Hiện tại ngắn mạch, Ishort
  • Độ phân giải tốt nhất: 1 mV, 1 mA