Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 174-H Mini

  • Cung cấp giám sát nhiệt độ và độ ẩm đáng tin cậy 
  • Màn hình lớn dễ đọc
  • Bộ nhớ dữ liệu đo lớn có khả năng lưu trữ 16.000 chỉ số nhiệt độ và độ ẩm