Nhiệt kế tự ghi Testo 184 T4

  • Thời gian hoạt động không giới hạn
  • Áp dụng lên đến -80 ° C để vận chuyển với đá khô
  • Bộ ghi dữ liệu tất cả trong một nhiệt độ: dữ liệu đo PDF, tệp cấu hình, chứng chỉ kiểm tra chấp nhận 3.1 theo DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng 
  • Tạo ngay lập tức một báo cáo PDF ngay sau khi kết nối với máy tính