Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo Saveris 2-H2

  • Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm có thể kết nối
  • Màn hình lớn, dễ đọc
  • Tự động truyền qua bất kỳ mạng có khả năng Wi-Fi nào
  • Sẽ lưu trữ 10.000 giá trị cho mỗi kênh (nhiệt độ và độ ẩm)