Nhiệt kế tự ghi 4 kênh Tenmars TM-747D

  • TYPE-K : -200 ℃ đến 1372 ℃ ( -328 ℉ đến 2501 ℉ )
  • TYPE-J : -210 ℃ đến 1200 ℃ ( -346 ℉ đến 2192 ℉ )
  • TYPE-T : -250 ℃ đến 400 ℃ ( -418 ℉ đến 752 ℉ )
  • TYPE-E : -210 ℃ đến 1000 ℃ ( -346 ℉ đến 1832 ℉ )
  • TYPE-R / S : 0 ℃ đến 1767 ℃ ( 32 ℉ đến 3212 ℉ )
  • TYPE-N : -150 ℃ đến 1300 ℃ ( -238 ℉ đến 2372 ℉ )