Nhiệt kế tự ghi Tenmars TM-84D

  • TYPE-K: -200 ° C đến + 1372 ° C (-328 ° F đến + 2501 ° F)
  • TYPE-J: -210 ° C đến + 1200 ° C (-346 ° F đến + 2192 ° F)
  • TYPE-T: -250 ° C đến + 400 ° C (-418 ° F đến + 752 ° F)
  • TYPE-E: -210 ° C đến + 1000 ° C (-346 ° F đến + 1832 ° F)
  • TYPE-R / S: 0 ° C đến + 1767 ° C (+ 32 ° F đến + 3212 ° F)
  • TYPE-N: -150 ° C đến + 1300 ° C (-238 ° F đến + 2372 ° F)