Nhiệt kế tự ghi Testo 175 T3

  • Dễ đọc màn hình lớn cho thấy đọc hiện tại và vượt quá giới hạn đo lường
  • Bộ nhớ dữ liệu lớn có khả năng lưu trữ tới 1.000.000 lần đọc nhiệt độ
  • Gồ ghề và không thấm nước theo IP65
  • Dữ liệu được bảo mật trong nhật ký
  • Có khả năng tuân thủ CFR 21 Phần 11