Nhiệt kế tự ghi Testo 176 T2

  • Dễ đọc màn hình lớn hiển thị đọc hiện tại
  • Bộ nhớ trong cho 2.000.000 giá trị đo lường
  • Gồ ghề và không thấm nước theo IP65
  • Dữ liệu được bảo mật trong nhật ký