Nhiệt kế tự ghi Testo 184 T2

  • Thời gian hoạt động 150 ngày.
  • Dữ liệu nhiệt độ được ghi: dữ liệu xuất ra file PDF.
  • Giấy chứng nhận kiểm tra chấp nhận 3.1 theo DIN ISO 10204 và hướng dẫn sử dụng.
  • Tạo ngay một báo cáo PDF ngay sau khi kết nối với máy tính