Thiết bị đo hạt nano bụi muội Testo REXS

  • Tạo ra các hạt bồ hóng kích thước nano
  • Dễ dàng điều chỉnh kích thước hạt và nồng độ
  • Hoạt động ổn định, tái sản xuất và thời gian chết tối thiểu