Thiết bị kiểm tra cách điện TES-1601

  • Phạm vi tự động cho phạm vi Mega Ohm
  • 50 phân đoạn Nhật ký hiển thị thu nhỏ
  • Dễ dàng mang theo gói thử nghiệm
  • Thử nghiệm cách điện ở điện áp định mức thành tải 1mA
  • 200mA ngắn mạch liên tục hiện tại