Thiết bị kiểm tra cách điện TES-1604

  • LCD kỹ thuật số 3-3 / 4, đếm 4000
  • Phạm vi tự động cho phạm vi Mega Ohm
  • 50 phân đoạn nhật ký hiển thị thu nhỏ
  • Dễ dàng mang theo gói thử nghiệm