Thiết bị phân tích khí thải testo 327-1 (Standard Set)

  • Điều hướng menu dễ dàng
  • Hiển thị phân khúc 4 dòng
  • Đèn LED hiển thị
  • In IR dễ dàng
  • Tích hợp bẫy ngưng tụ